ایران کارگر > کامیونداران
اعتصاب

ایران ـ کارگری فراخوان به اعتصاب از سوی کامیون‌داران سبزاور و بردسیر اطلاعیه کامیونداران سبزوار توجه،توجه! نزدیک به ۴ماه از اعتصاب خردادماه گذشت و نتیجه‌اش گرانی ۴۰۰درصدی شد. یعنی لاستیک میشلن از ۴میلیون به مرز ۱۴میلیون رسید. لاستیک بارز از…

زمین‌گیر شدن چندهزار دستگاه کامیون

ایران – کارگری زمین‌گیر شدن چندهزار دستگاه کامیون در استان کرمان بدنبال عدم تامین لاستیک نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس از تامین نشدن لاستیک کامیون‌های حمل مواد معدنی در کرمان خبر داد. گزارش رسانه‌ها حاکی است که شهباز…

ایران – اجتماعی  فراخوان به اعتصاب سراسری کامیونداران در اول مهر با یک ابتکار جدید و دیدنی از رانندگان – کلیپ یک ابتکار هنرمندانه در فراخوان به اعتصاب سراسری کامیونداران در اول مهرماه که توسط چند تن از رانندگان…

ایران – اجتماعی درد دل یک راننده محروم که کامیونش که تمام زندگیش است زیر بار خوابیده است – کلیپ یک راننده محروم کامیون که تمام داراییش کامیونش که با برادرش شریک است می باشد با درد بسیار دادخواهی…