پیشرو Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > پیشرو
کارخانه سیم انار

ایران – کارگری اعتراض کارگران کارخانه سیم و کابل پیشرو انار نسبت به خلف وعده کارفرما کارگران کارخانه کابل پیشرو در شهرستان انار؛ نسبت به تاخیر ۴ ماهه در پرداخت حقوقشان دست به تجمع و اعتراض زدند. علیرغم قولی…