ایران کارگر > هاشم خواستار
هاشم خواستار: رهبر ما همه کاره و دیکتاتور، کشور فقیر و مفلوک

ایران – اجتماعی هاشم خواستار: رهبر ما همه کاره و دیکتاتور، کشور فقیر و مفلوک آقای هاشم خواستار معلم آزاده مقاله‌ای در مورد تحولات اخیر کشور نوشته که متن کامل آن بشرح زیر است: تمام دموکراسیهای پایدار و مداوم…