میدان مین Archives - ایران کارگر
ایران کارگر > میدان مین
قطع پای کولبر

ایران ـ کولبران قطع پای کولبر اهل پاوه در اثر انفجار مین در مرز نوسود کردستان انفجار مین در مرز نوسود منجر به قطع پای کولبر کُرد اهل شهرستان پاوه و نقص عضو او شد. روز یکشنبه بیست و یکم…

نقص عضو یک کولبر زحمتکش

ایران – کولبران نقص عضو یک کولبر زحمتکش بر اثر انفجار مین در مرز حاج عمران – تمرچین نقص عضو یک کولبر زحمتکش اهل مهاباد از ناحیه پای راست در اثر انفجار مین در مرز حاجی عمران-تمرچین صورت گرفت.بدنبال…

انفجار مین

ایران – کولبران انفجار مین زیر پای ۲ کولبر و نقص عضو آنها با قطع یک پا در پیرانشهر و بانه انفجار مین‌ به جامانده از جنگ میان ایران و عراق یک پای کولبر اهل پیرانشهر را قطع کرد….

قطع دو دست

ایران ـ اجتماعی نابینایی یک چشم و قطع دو دست یک نوجوان سنندجی بر اثر انفجار مین قطع دو دست و نقص یک چشم نوجوان اهل شهرستان سروآباد به دلیل انفجار مین باعث همدردی و در عین حال نگرانی…

کردستان

ایران ـ اجتماعی چشم‌انداز مین‌زدایی در کردستان ایران همچنان تاریک و آسیب‌های انسانی آن بسیار بالا است. کردستان ایران همچنان بالاترین ریسک انفجار مین‌های بجا مانده از سالیان گذشته را در دل خود نهفته دارد. یک کارشناس مین‌زدایی اهل…