ایران کارگر > مناطق حفاظت شده
فعالان محیط زیست

ایران ـ اجتماعی فعالان محیط زیست ایران، قربانی دست‌اندازی‌های سپاه به مناطق حفاظت شده به نقل از برخی رسانه‌ها، ظاهرا مخالفت فعالان محیط زیست با ایجاد پایگاه‌های موشکی سپاه در مناطق حفاظت شده علت اصلی متهم کردن آنها به…