بیانیه

ایران‌ – کارگری بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری در باره اوضاع وخیم کشور و نزدیک شدن به روز جهانی کارگر بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری تشکل‌های مستقل کارگری در رابطه وضعیت وخامت‌باری که کشور را دربرگرفته است و همچنین به مناسبت…

کارگران

زنده باد اول ماه مه! اعتراض علیه فقر مزد و تحقیر کارگران! رحمان گلچهره بردگی کارمزدی جاری‌ست و مسئله مزد یک موضوع همیشگی جدال  کارگران و نیروی کارمزدی اعم از کارگر، معلم، پرستار، بازنشسته و…..، با کارفرمایان ودولت و……