ایران کارگر > ماشین سازی
عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران پیمانکاری ماشین سازی اراک

ایران – کارگری عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران پیمانکاری ماشین سازی اراک کارگران پیمانکاری ماشین‌سازی اراک در چهار ماه گذشته هیچ مزدی دریافت نکرده‌اند. مدیرکل کار استان مرکزی می‌گوید: طبق قرار داد، پیمانکار ملزم به پرداخت مطالبات کارگران بوده‌است….