ایران کارگر > فاجعه بار

ایران – اجتماعی سهم دانش آموزان بلوچستان از تحصیل و وضعیت فاجعه بار مدارس! + کلیپ در این کلیپ شاهد شرایط بسیار نامساعد یک مدرسه از مدارس استان بلوچستان هستید که دانش آموزان این استان کشورمان از حداقل های…