ذغال فروش

ایران – گوناگون ذغال فروش حاضرجواب و ناصرالدین شاه می‌گویند ناصرالدین شاه در بازدید از اصفهان با کالسکه سلطنتی از میدان کهنه عبور می‌کرد که چشمش به یک ذغال‌ فروش افتاد. مرد ذغال‌ فروش فقط یک شلوارک به پا…

ایران – اجتماعی «آقازاده»، طنزی تلخ در قیاس آقازاده‌های مفتخور با یکی از کودکان بم طنزی از طنزپرداز برجسته میهنمان هادی خرسندی وضعیت رفاه و ولخرجی آقازاده ها در ایران زبانزد خاص و عام است آقازاده هایی که بعنوان…