ایران کارگر > صندوق بازنشستگی
تجمع بازنشستگان فرهنگی

ایران – اجتماعی فراخوان به تجمع بازنشستگان فرهنگی ؛ حمایت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان بدنبال فراخوان به تجمع بازنشستگان فرهنگی در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ از سوی بازنشستگان فرهنگی، در اعتراض به تبعیض و پایین بودن حقوق شان…

صندوق‌های بازنشستگی

ایران – اجتماعی صندوق‌های بازنشستگی در ورطه ورشکستگی صندوق های بازنشستگی امروز با بحران جدی مواجه هستند و اگر این مشکل حل نشود، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی قطعی است.  نماینده مجلس از اهواز در این رابطه می‌گوید، با کاهش نسبت…