ایران – اجتماعی خشم مادر شهید قیام محسن عادلی ، خشمگین از جور، ظلم و ستم حاکمیت جمهوری اسلامی مادر بختیاری شهید گلگون کفن راه آزادی، محسن عادلی خشمگین از جور و ستم دیکتاتوری حاکم بر ایران، بر مزار…