ایران کارگر > شاهین‌شهر

ایران – اجتماعی – تظاهرات فیلم به آتش کشیدن اتوبوسهای بسیج توسط مردم شاهین شهر یکشنبه ۱۰ دی در این کلیپ صحنه به آتش کشیدن اتوبوسهای بسیج توسط تظاهر کنندگان قهرمان شاهین شهر را میبینیم که مردم تظاهر کننده…