ایران کارگر > سیرجان
منطقه ویژه سیرجان

ایران – کارگری تهدید کارگران معترض منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به اخراج از کار بر اساس گزارشات رسیده، بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران منطقه ویژه اقتصادی سیرجان از صبح روز شنبه ۵ اسفند ماه با تجمع در محوطه خیابان و…