ایران کارگر > زندگی
مؤسسه گالوپ

ایران ـ اقتصادی مؤسسه گالوپ : مردم ایران منفی‌ترین شاخص‌های روزانه زندگی را تجربه می‌کنند   مردم ایران، هم‌تراز مردم نیجر و فلسطین از نظر تجربه منفی در زندگی بنا به خبر رادیو فردا، مؤسسه گالوپ که یک مؤسسه…