ایران – حوادث کار انفجار مهیب دکل میدان نفتی رگ سفید با چندین کشته و مجروح حداقل ۴ کشته و یک مجروح در انفجار دکل میدان نفتی رگ سفید که در منطقه‌ای بین امیدیه در استان خوزستان و دیلم…