ایران کارگر > جعفر عظیم‌زاده

ایران ـ کارگری جعفر عظیم‌زاده: این جنایت است، این بردگی است؛ کلیپ ادامه بازداشت کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و مصاحبه جعفر عظیم‌زاده در این باره در پی یورش وحشیانه  ۹۶ نیروهای گارد ویژه و انتظامی به کارگران اعتصابی شرکت…