جرم Archives - ایران کارگر

ایران – اقتصادی جرم ما این است که لبنانی نیستیم! کلیپی دردناک از وضعیت یک خانواده محروم، نتیجه  چپاول ثروت مردم ایران و برباد دادن آنها در کشورهای دیگر یک خانواده محروم که به جرم فقر در یک مخروبه زنرگی…