ایران کارگر > جامعه
کارگر

ایران – کارگری – یادداشتهای شما اول ماه مه روز جهانی کارگر، اعلام مبارزه آشتی‌ناپذیر طبقه کارگر علیه سرمایه داری به قلم شاپور احسانی راد اول ماه مه، روز جهانی کارگر ، روز شادی ما کارگران است؛ چرا که…