ایران کارگر > تالاب
هورالعظیم

ایران – اقتصادی هورالعظیم قربانی ناکارآمدی سیاست‌گذاریهای اقتصادی گزارشی درباره خشک‌کردن هورالعظیم آیا بدون خشک‌کردن هورالعظیم  هم می‌شد نفت استخراج کرد؟ مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفته است: استخراج نفت از تالاب هورالعظیم بدون در نظر گرفتن مسائل زیست…