ایران کارگر > بهبهان

ایران – اجتماعی اسکورت تانکرهای نفتکش از دهدشت توسط نیروی ویژه برای شکستن اعتصاب کلیپ در این کلیپ اسکورت نفتکش‌های شهرستان دهدشت توسط نیروی ویژه از مسیر بهبهان را مشاهده می کنید که مردم و رانندگان اعتصابی که در مسیر بهبهان…

اعتصاب سیمان بهبهان

ایران – کارگری اعتصاب کارگران کارخانه سیمان بهبهان به دلیل عدم افزایش حقوق کارگران کارخانه سیمان بهبهان به دلیل عدم افزایش حقوق خود روز  جمعه  ۱۳ مهرماه دست به اعتصاب زده و دست از کار کشیدند. به گفته کارگران…