ایران کارگر > اهل سنت
آخرین وضعیت امیر سلیمی اقدم، زندانی محبوس در اوین

ایران – اجتماعی آخرین وضعیت امیر سلیمی اقدم، زندانی محبوس در اوین زندانی امنیتی، دکتر امیر سلیمی اقدم محبوس در بند ۷ زندان اوین به اتهام همکاری با دولت متخاصم توسط قاضی صلواتی به تحمل ده سال حبس تعزیری…