۲ کشته و ۲۰ مصدوم ناشی از ۳حادثه کار مجزا در خراسان شمالی، بابل و ارومیه

۲ کشته و ۲۰ مصدوم حوا

كامنت گذارى