کوه جلسه « شورای عالی کار » موش زائید؛ تحمیل فقر هرچه بیشتر بر میلیون‌ها کارگر

شورای عالی کار

كامنت گذارى