ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > هفت تپه ، روی دوش ســرنیــزه هــا!

هفت تپه ، روی دوش ســرنیــزه هــا!

هفت تپه
ایران – کارگری

هفت تپه ، روی دوش سرنیزه ها!

به قلم رحمان گلچهره

سرمایه و مدافعانش، به جنگی آشکار، نابرابر و بیشرمانه، علیه هست و نیست ما کارگران و نیروی کارمزدی در ایران روی آورده و هم اکنون، با قشونی که همواره پیشقراول تعرض سرمایه در کشمکش کارگران و کارفرما نقش ایفا کرده، هفت تپه را بر روی سرنیزه ها «فتح » کرده است .
همه حضرات ذینفع از کار کارگران، از کارفرما و نماینده شهر، تا فرماندار و رئیس قشون، اشغال و روشن سازی کوره ها با جبر سرنیزه را لبخند زنان مژده دادند.

شما «مالکان»  هفت تپه و مدافعان نظم سرمایه !
با تمام ارکان و نهادهای اعمال قدرت، از اتحاد کارفرما و فرماندار و امام جمعه، تا نیروهای حفظ امنیت سود سرمایه، تمام قد در برابر اعتراضات و اعتصابات بر حق ما کارگران در دفاع از معیشت و زندگی، و در تلاش علیه تهاجم غیر انسانی به چندر غاز مزد و مطالبات به گرو گرفته شده مان، به یک صف شدید.

به عریان ترین و گستاخانه ترین شکل ممکن، چهره کریه و ضد انسانی نظم سرمایه را با تمام قوانین نوشته و نانوشته ضدکارگری موجود ، علیه زندگی و زیست ما کارگران و مزدبگیران بنمایش گذاشتید، تمام ارکان و نهادهای مدافع استثمار و غارت دسترنج و گروکشی نان ما کارگران را ، حتی با عدم پای بندی به تعهدات و قوانین کذائی نیم بندی که خود رقم زده اید، با تمام وعده وعیدهای فریبکارانه، که هدفی جز تحمیق و پراکنده ساختن صفوف متحدانه اعتراضی ما کارگران را در پی نداشت، از احضار فله ای کارگران معترض و بخدمت گرفتن دادگاه ها و قشون کشی دائمی و دندان قروچه رفتن ،تا اجیر اراذل/ اوباش و هفت تیرکشی، در کنار تحمیل گرسنگی و تحقیر منزلت معاش کارگران(نسیه بری)، تمام کارنامه «درخشان» شما مالکان کارخانه و سرمایه، و تمام نهادهای  ذینفع و مدافع تان  در پاسخ به خواست کارگران بوده است.

هم اکنون ،تعرض و سرکوب علیه اعتصاب بر حق کارگران و روشن کردن کوره ها و تمکین اجباری به کار با زور سرنیزه و تهدید بگیر و ببند، و ممانعت از ورود کارگران معترض به کارخانه …

برای ما کارگران، بطور یقین پیش از آنکه نشان از قدرت و مشروعیت تان باشد، بیانگر ضعف، دست پاچگی و آخرین تیر ترکش شما در برابر اراده و توان متحدانه ما کارگران است.

جناب کارفرما ،حضرات و نهادهای مدافع خانه خرابی کارگران هفت تپه!

اینگونه «فتح » کردن دروازه های فقر و سرکوب کارخانجات هفت تپه، به زور قشون، نه تنها نشان از افتخار غرور آور شما و رضایت ما کارگران نیست، که به باور ما کارگران، استیصال و درماندگی شماست، تصویر بی لیاقتی وحرص سودجویی تان به بهای تحمیل فقر ،گرسنگی و گرو کشی مزد و نان هزاراران انسان زحمت کشی‌ست، که ارتزاق، ثروت اندوزی و بریز و بپاش تان از قبل غارت  مزد آنهاست.

عریان شدن بی نقاب از ماهیت کریه ضدکارگری و ضدانسانی تان در دفاع از عقب مانده ترین نظم سرمایه به بهای تحمیل فقر و خانه خرابی هزاران خانواده کارگریست.

این «فتح الفتوح» با زور قشون، به جهت شکستن مقاومت و تلاش ما کارگران در دفاع از معیشت و هست و نیست خود ، نه تنها ما را به عقب نخواهد راند ، که نشان از بجلو آمدن ماست.

میگوئید نه !
به انعکاس مبارزات و تلاش متحدانه برحق مان، بر چهره و رفتار خود نگاه کنید، تمام ارکان و نهادهایی که با پول و دسترنج ما بر پا داشته اید ، علیه ما بسیج کرده اید، اما !  تلاش ، پیشروی  و دست آوردهای مبارزاتی ما ،چه در هفت تپه و چه دوشادوش و تنیده شدن در جنبش  کارگران و کارمزدی، در فولاد ، در هپکو و واحد، در جنبش معلمان و بازنشستگان و….، برای تغییر این شرایط نفرت آور و بهبود وضعیت موجود، غیر قابل انکار است!

آقایان !
سرنیزه بدست روی بشکه باروتی مملو از نفرت و انزجار کارگران از وضعیت نکبت باری نشسته‌اید، که خود کاشته اید !
درست است که سالها، مدام برای جیب و سفره کارگران نقشه ریختید و نان شان را به گرو گرفتید، مدام سرش قشون ریختید و …..،یا فریب وعده ها را پیش کشیدید تا وادار به تمکین اش کنید .
کارگران هفت تپه که بیکار ننشستند تا که تباهی زندگی شان را نظاره کنند.
هر بار متحدتر و قدرتمندتر از قبل بجلو آمده اند،
میگوئید نه !
پشت سرتان را نگاه کنید!

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment