میرشریفی

میکنمت توی گونی» ، پاسخ میرشریفی به شخص معترض به مطهری نایب رئیس مجلس

كامنت گذارى