مرگ بر خامنه‌ای شعار خانم بجان آمده

مرگ بر خامنه‌ای شعار خانم بجان آمده

كامنت گذارى