قطع پای کولبر اهل پاوه در اثر انفجار مین در مرز نوسود کردستان

قطع پای کولبر

كامنت گذارى