جوانان معتاد در میدان راه آهن تهران

فیلم دردناک جوانان معتاد در میدان راه آهن تهران ارمغان ۴۰سال حکومت جمهوری اسلامی