فشار افزایش قیمت‌ها بر همه اقشار مردم، بجز رانت‌خواران

فشار افزایش قیمت‌ها

كامنت گذارى