فریاد کن این ناله و برخیز که دیر است – م. سروش

فریاد کن

كامنت گذارى