طنین شعار مرگ بر گرانی در روز دوم اعتصاب و اعتراض بازاریان در بازار کفاشان تهران + فیلم

طنین شعار مرگ بر گرانی

كامنت گذارى