ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > شهرداری مهاباد، شهرداری یا پادگان امنیتی با باندبازی مافیایی؟

شهرداری مهاباد، شهرداری یا پادگان امنیتی با باندبازی مافیایی؟

شهرداری مهاباد
ایران – اجتماعی

شهرداری مهاباد، شهرداری یا پادگان امنیتی با باندبازی مافیایی؟

پس از افشاگری دربارە بخشی از عملکرد غیرقانونی و فساد در شهرداری مهاباد کە با مداخله ادارە اطلاعات به چنین روزی گرفتار شدە، بالاخرە پس از ۷ ماە ندادن حقوق ٧٠٠ کارگر و کارمند، حقوق یک ماە پایه را که ٢٥٠ تا ٣٠٠ هزار تومان کمتر از حقوق اصلی است را پرداخت کردند.

بنا به گزارش رسیدە از منابع مختلف درون شهرداری، شورای شهر و شهرداری مهاباد قصد کم کردن پرسنل و اخراج تعدادی از کارگران را دارند.

درحالیکه تاکنون ١٥٠ کارگر و کارمند با ١٠ سال سابقه کار را اخراج و بیش از ٢٥ تن از اقوام و بستگان اعضای شورای شهر را استخدام کردەاند کە ١٢ تن از آنها (اسامی پیش ما محفوظ است) در اوایل آذر ماە استخدام شدەاند، ۲۰ نفر جدید را نیز تحت عنوان ممیزی وارد شهرداری کردەاند کە جواد سهرابی مقتدر مسئول حراست شهرداری برای جلوگیری از اعتراض کارگران بە آنها گفته تا پس از نوروز به منازلشان برگردند.

همچنین در این ادعای بی‌پولی، شهـرداری روز یکشنبه ۴ میلیون تومان کیک و ساندیس برای شرکت کنندگان در مراسم تغییر فرماندە سپاە پاسداران کە روز دوشنبە ٢١ اسفند برگزار میشود صرف کردە است. مساله‌ای کە روشن نیست چه ارتباطی به شهـرداری دارد!

١٢ تن از افرادیکە جزو بستگان اعضای شورای شهر هستند، بدون حضور در شهـرداری حقوق می‌گیرند. در این میان یونس قویطاسی، کاوە خضری‌اقدم و سید عباس حسینی کە کادر ادارە اطلاعات مهاباد هستند، به عنوان باند دوم فساد در شورای شهر می‌کوشند تا مانع هرگونه حرکت اعتراضی کارگرانی شوند که ۷ ماە حقوق آنها به تعویق افتادە است.

باند دوم فساد یعنی یونس قویطاسی، کاوە خضری‌اقدم و سید عباس حسینی از طریق حسن گیته، بسیجی فرماندە پایگاە چمران کە دارای سه پست کلیدی در شهـرداری است، پول هنگفتی را به عنوان رشوە مجوز شهرداری ساخت خانه شهروندان مناطق اطراف شهر دریافت کردەاند.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment