شلیک مستقیم به کاسبکاران و تلف شدن ۴۵ رأس اسب

شلیک مستقیم به کاسبکاران

كامنت گذارى