شاپور احسانی‌ راد :انبارهای پر از کالا و جیب‌های خالی کارگران

شاپور احسانی‌ راد

كامنت گذارى