رئیس‌علی دلواری ، رهبر دلیران تنگستان در سالروز شهادتش ۱۲ شهریور

رئیس‌علی دلواری ، رهبر دلیران تنگستان در سالروز شهادتش ۱۲ شهریور

رئیس‌علی دلواری ، رهبر دلیران تنگستان در سالروز شهادتش ۱۲ شهریور

كامنت گذارى