دستمزد کارگران ایرانی ۱۰۰ دلار، کارگر عراقی ۲۹۰ دلار و در ترکیه ۴۷۲ دلار

دستمزد کارگران

كامنت گذارى