ایران کارگر > درباره ما

درباره ما

سایت ایران کارگر برای رساندن صدای کارگران و بازتاب دردها و مطالبات جامعه کارگری ایران دایر شده است.

ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و شرایطی که نظام ضدکارگری ولایت فقیه بر جامعه کارگری ایران حاکم نموده را همسان با شرایط برده داری می دانیم.
برای بازتاب خبرها؛ مطالبات و دردهای جامعه کارگری ایران؛ کلیه فعالین کارگری؛ کارگران و زحمتکشان در سراسر ایران را به همکاری فرامی‌خوانیم.

با ما در آدرس زير در تماس باشيد:

Email: iran.labourer@gmail.com

هدف سایت ایران کارگر رساندن صدای کارگران و بازتاب دردها و مطالبات جامعه کارگری ایران است.
گردانندگان این سایت از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران در ایران حمايت می کند و شرایطی را که نظام ولایت فقیه بر جامعه کارگری ایران حاکم کرده را همسان با شرایط برده داری می داند.
این سایت مستقل عمل میکند و به هیچ گروه و جریانی وابسته نیست.
در این سایت اخبار کارگران زندانی را نیز میتوانید دنبال کنید.

هدف سايت ايران كارگر