خانواده شاهرخ زمانی در سالگرد شهادتش، اعدام سه زندانی سیاسی کرد را محکوم کردند

خانواده شاهرخ زمانی

كامنت گذارى