تراوش نفت در چاه آب کشاورزان جنوب تهران در اثر کمبود آب در زمین و اثرات مخرب زیست‌محیطی آن

تراوش نفت در چاه آب کشاورزان

كامنت گذارى