تجمع کارگران کارخانه شیر پگاه در اعتراض به تصرف غیرقانونی زمین‌شان توسط سپاه

تجمع کارگران کارخانه شیر پگاه

كامنت گذارى