تجمع کارگران سد چم‌شیر در محوطه کارگاه و ادامه اعتراض کارگران پارس‌میلنگ

تجمع کارگران سد چم‌شیر

كامنت گذارى