تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز مقابل دفتر مدیریت شرکت

تجمع اعتراضی

كامنت گذارى