اقدام به خودسوزی از سوی شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه در دومین روز از اعتصاب

اقدام به خودسوزی

كامنت گذارى