ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > افشاگری یک فعال محیط زیست در مورد قاتلان فعالین محیط زیست مریوان

افشاگری یک فعال محیط زیست در مورد قاتلان فعالین محیط زیست مریوان

افشاگری یک فعال محیط زیست
ایران – اجتماعی

افشاگری یک فعال محیط زیست در مورد قاتلان فعالین محیط زیست مریوان

سازمان حقوق بشری هنگاو در گزارشی به افشاگری یک فعال محیط زیست در رابطه با قتل فعالین محیط زیست استناد کرده و به نقل از یک منبع موثق در سایت خود می نویسد: چند تن از اعضای شورای شهر مریوان و سپاه پاسداران عاملین  اصلی مرگ شریف باجور و همراهانش هستند.

هنگاو در قسمت دیگری از این گزارش و در رابطه با افشاگری یک فعال محیط زیست ، می‌نویسد که یکی از فعالین زیست محیطی مریوان روز جمعە دوم شهریور ماه ۱۳۹۷، اطلاعاتی را برای آنها ارسال و اعلام کرد کە این اطلاعات را روز یک شنبە و پس از نشست شورای شهر مریوان منتشر کنید تا تمامی مردم از توطئە اعضای شورای شهر و سپاه پاسداران در اطراف مریوان باخبر شوند.

به گفته این فعال زیست محیطی، سە نفر از اعضای شورای شهر مریوان بە نام های کریم محمدی، رئیس شورای شهر و از اعضای ویژە ادارە اطلاعات، عبداللە امانی و سروە شهبازی با همکاری سپاه پاسداران قصد دارند تا محل زبالەهای شهر مریوان را بە روستای ”شارانی“ واقع در ١٥ کیلومتری جادە سنە (سنندج) منتقل کنند.

در ادامه افشاگری یک فعال محیط زیست می‌خوانیم که سپاه پاسداران برای این پروژە بودجەای ٢٢ میلیارد تومانی دریافت کردە است تا بە بهانە ساخت کارخانە بازیافت زبالە، در کنارش پالایشگاه نفت را بسازند کە پیشتر این پروژە با مخالفت نهادهای محیط زیستی مریوان متوقف شدە بود.

لازم به یادآوری است که آقای شریف باجور یکی از مخالفان سرسخت انتقال زبالەهای مریوان بە روستای شارانی بودە و همین  موضوع منجر بە فشار نهادهای امنیتی بە وی شدە بود.

بیشتر بخوانید: دل‌نوشته‌ آتنا دائمی ، زندانی سیاسی، برای شریف باجور

این فعال زیست محیطی ادامه می‌دهد، شورای شهر مریوان روز یک شنبە قرار بود کە تصیم نهایی خود را در اینبارە اعلام کند، اما بە یک بارە و یک روز قبل از تصمیم نهایی شورا، در یک آتش سوزی کاملا مشکوک آقای شریف باجور و سە تن دیگر از همراهانش بە دلیل هرآنچە کە انفجار مین اعلام شدە جانشان را از دست دادە و در شعلەهای آتش سوختند. بە گفتە منابع مطلع این منطقە قبلا مین گزاری نبودە است. با این حال شاهدان عینی تاکید کردەاند کە روز حادثە در این محل صدای شلیک گلولە را شنیدەاند.

آنچە قضیە را بیشتر مشکوک میکند، فرستادن بالگرد بە محل آتش سوزی پس از مرگ این چهار فعال مدنی می باشد، بە گفتە فعالین زیست محیطی مریوان، طی سال های گذشتە سابقە نداشتە است کە برای خاموش کردن جنگل های مەریوان بالگرد فرستادە شود.

اما این بالگرد یک شخص ٥٧ سالە را بە نام محمد مرادویسی فرزند احمد کە بە گفتە منابع حکومتی دچار سوختگی شدید شدە بە شهر سنە منتقل کردەاست.

یک شاهد عینی اعلام کردە است کە سوختگی آقای مرادویسی بسیار کم بودە و وی پس از انتقال بە سنە تاکنون بە مریوان برنگشتە است. فرزند آقای مرادویسی هم تاکید کردە کە پدرش تنها کف دستش سوختە بود.

هنگاو با استناد بە اطلاعات موثقی دیگری می‌نویسد، شخص دیگری با هویت ” اقبال مرادی“ کە پیشتر نیز زندانی سیاسی بودە، همراه با شریف باجور و دوستانش در محل حادثە بودە و جان سالم بە در بردە است.

زندانی سیاسی سابق آقای مرادی همانجا از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و با بالگرد بە سنە منتقل شدە و تاکنون هیچ اطلاعاتی از سرنوشت وی در دست نمی باشد و از آنجایی کە تنها شاهد عینی بە حساب می آید، جانش در خطر می باشد.

هنگاو در ادامه می‌نویسد، پس از دریافت این گزارش ها و پیگیری این اخبار، از زبان نزدیکان آقای باجور مطلع شدیم کە طی ماه های گذشتە نامبردە چندین بار از سوی کریم محمدی، رئیس شورای شهر مریوان مورد تهدید قرار گرفتە و رسما بە وی اعلام کردەاند کە اگر از انجمن سبز چیا کنارە گیری نکنی، ما ناچار خواهیم بود کە راه حل دیگری را در پیش بگیریم.

هنگاو با استناد به این منبع پیرامون افشاگری یک فعال محیط زیست اضافه می‌کند کە کریم محمدی رسما امید حسی نزادە (کهنەپوشی) را نیز بە مرگ تهدید کردە است. امید سە روز قبل از مرگش این را در یک محفل دوستانە با دوستانش در میان گذاشتە بود.

هنگاو همچنین از طریق منابع خود مطلع شدە است کە دە روز پیش استاندار سنندج در نشستی کە با حضور اعضای انجمن تامین مریوان، سپاه پاسداران و اطلاعات مریوان در یکی از باغ های اطراف مریوان برگزار شدە است، مشخصا بە حذف شریف باجور اشارە کردەاند.

یادآوری می‌شود که شریف باجور پیشتر نیز چندین مرتبە از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و پس از آزادی بە دوستان نزدیک خود گفتە است کە « آنها از من خواستەاند تا از انجمن سبز چیا کنارە گیری کنم و در مقابل آنها نە تنها مجوز دەکەای را کە منبع درآمد خانوادەام می باشد خواهند داد، بلکە اگر مایل باشم مغازە بزرگتری را در اختیارم قرار خواهند داد.»

لازم به ذکر است که دکە آقای باجور سال گذشتە از سوی نیروهای وابستە بە ادارە اطلاعات مریوان بە آتش کشیدە شدە بود.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment