اعتصاب کامیونداران

اعتصاب کامیونداران و خلوت بودن پایانه‌ها در شهرهای مختلف

كامنت گذارى