دوشنبه, بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

strike اعتصاب سراسری کامیونداران ؛ پیوستن کامیونداران شهرهای بیشتری به اعتصاب بزرگ مهرماه