پنجشنبه, خرداد ۳۰, ۱۳۹۸

strike اعتصاب سراسری کامیونداران ؛ پیوستن کامیونداران شهرهای بیشتری به اعتصاب بزرگ مهرماه