ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > اعتصاب سراسری شهرهای کردستان در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی ۲۱شهریور مجموعه کلیپ

اعتصاب سراسری شهرهای کردستان در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی ۲۱شهریور مجموعه کلیپ

ایران – اجتماعی

اعتصاب سراسری در شهرهای مختلف کردستان در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی ، ۲۱ شهریور – مجموعه کلیپ

بە رغم تدابیر امنیتی شدید و احضار فلەای فعالان مدنی کرد، ھمە مردم در شھرھای مختلف کردنشین در اعتراض بە اعدام زندانیان سیاسی و موشک باران و کشتار فعالان سیاسی کرد دست به یک اعتصاب سراسری و یکپارچه زدند.نظام غرق در بحران فاجعه بار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی درحالیکه اراده و توان حل هیچ مشکلی از بیشمار مشکلات اقشار تهیدست جامعه و کارگران و زحمتکشان را ندارد به ترفندھای گوناگون متوسل شدە تا افکار عمومی را از وضعیت نابسامان کشور منحرف سازد. ولی با درایت آزادیخواھان نتیجە معکوس میگیرد.

اعتصاب سراسری امروز در شهرهای مختلف کردستان نشان میدھد حرکت اعتراضی متحد و یکپارچە مردم غیرقابل کنترل است و عناصر مستأصل و وارفته نظام تنھا نظارەگر هستند.. به ھمین دلیل باید تلاش کرد و همه کارگران و زحمتکشان را به اعتصابات سراسری فراخواند. باید تمام چرخهای اقتصادی که در خدمت بقای حاکمیت ظلم و جور هستند را متوقف کرد و ندای حق طلبی و دادخواهی را در هر کوی و برزن میهن فریاد کرد.

اعتصاب سراسری شهرهای کردستان در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی
اعتصاب سراسری شهرهای کردستان در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment