FILTاعتصاب رانندگان و کامیونداران در سیزدهمین روز و حمایت‌های بین‌المللی از آن

كامنت گذارى