اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد و افشای کودتای دولت علیه خود در سالگرد کودتا علیه مصدق

اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد

كامنت گذارى