اطلاعیه اتحادیه آزاد کارگران ایران، پیرامون احضارو بازپرسی شماری از کارگران گروه ملی‌ اهواز

اطلاعیه

كامنت گذارى